SMP Vodohospodářské stavby

Dodáváme moderní a vysoce účinná řešení výroby pitné vody a čištění odpadních vod. Naší specializací jsou zejména komplexní dodávky čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, vodovodní a kanalizační systémy, realizace projektů na vodních dílech, rekonstrukce plavebních komor, protipovodňová opatření a úpravy vodních toků.